Co się kryje pod skrótem „RODO”?

  

Witam Cię na blogu ABC RODO!

W pierwszym wpisie wyjaśniam, co kryje się pod skrótem „RODO”.

RODO to unijne rozporządzenie nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, które będzie obowiązywać w jednakowym brzmieniu we wszystkich krajach członkowskich EU i dotyczyć wszystkich administratorów, czyli podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością.

Z zakresu RODO wyłączono jedynie przetwarzanie danych w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, np. w celu prowadzenia prywatnej korespondencji lub przechowywania adresów dla podtrzymywania więzi społecznych.

RODO bez wątpienia dotyczy każdej firmy i nie ma w tym zakresie żadnych wyjątków.

Znajduje ono zastosowanie także do podmiotów publicznych, jednak ich działalność znajduje się poza zakresem tematycznym bloga.

RODO będzie najważniejszym aktem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych, a przepisy krajowe będą mieć charakter uzupełniający. W razie niezgodności przepisów ustawy z RODO, to ostatnie będzie korzystać z pierwszeństwa.

Unijne rozporządzenie weszło w życie już w 2016 roku, ale jego stosowanie zostało zawieszone do dnia 25 maja 2018 r., aby umożliwić podmiotom przetwarzającym dane (w tym oczywiście firmom) dostosowanie się do nowych przepisów.

Dwuletni okres przejściowy powoli dobiega końca, a po dniu 25 maja 2018 r. każda firma będzie mogła zostać rozliczona z realizacji obowiązków wynikających z RODO.

Dodaj komentarz