Regulamin bloga

 1. Administratorem bloga ABC RODO (dalej: „Blog”) i usługodawcą w rozumieniu ustawy z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest Michał Kalata, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Michał Kalata”, ul. 1 Maja 17B, 05-860 Płochocin, adres do doręczeń: ul. Podwale 17/104, 00-252 Warszawa.
 2. Usługobiorcą w rozumieniu regulaminu jest każdy użytkownik Bloga, tj, osoba przeglądająca jego zasoby, zwana dalej także „Gościem Bloga”.
 3. Blog ma charakter edukacyjny i jego podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości prawnej w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Treści udostępniane przez administratora nie stanowią porady prawnej i nie powinny być w ten sposób odbierane przez Gości Bloga. Wynika to z faktu, że świadczenie fachowej pomocy prawnej wymaga analizy konkretnych okoliczności danego przypadku, podczas gdy wypowiedź w formie bloga nie jest dedykowana ani właściwa dla realizacji tego celu.
 5. Administrator jest podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Bloga jako całości oraz wszystkich treści, które udostępnia na Blogu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 6. Treści dostępne na Blogu są objęte ochroną prawa autorskiego.
 7. Korzystanie z Bloga odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i możliwe jest przy pomocy urządzenia typu laptop, tablet, smartfon – z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową. Gościom Bloga rekomenduje się korzystanie z najnowszych wersji dostępnych na rynku przeglądarek internetowych, ponieważ wersje starsze mogą nie obsługiwać prawidłowo strony Bloga.
 8. Ponadto, prawidłowe korzystanie ze strony Bloga i jego funkcjonalności może wymagać akceptacji tzw. koniecznych plików cookies (ang. indispensable cookies) oraz włączonej obsługi Java Script.
 9. Umowa o świadczenie usług drogę elektroniczną pomiędzy administratorem a użytkownikiem Bloga w zakresie treści nieodpłatnych zostaje zawarta w momencie wejścia przez użytkownika na stronę Bloga i rozpoczęcia przeglądania jego zasobów. Umowa ta ulega rozwiązaniu z momentem trwałego zaprzestania korzystania przez użytkownika ze strony Bloga.
 10. W przypadku oferowania na Blogu treści odpłatnych, obowiązywać będą odrębne zasady zawierania i rozwiązywania umów dotyczących tych treści, o których użytkownicy Bloga zostaną poinformowani przed zawarciem umowy.
 11. Jeżeli wybrane sekcje, treści lub produkty oferowane na Blogu będą mieć charakter odpłatny, użytkownicy Bloga będą o tym fakcie jednoznacznie informowani za pomocą stosownych komunikatów lub funkcjonalności Bloga, z podaniem ceny i dostępnych metod płatności. W tym zakresie mogą obowiązywać odrębne regulaminy.
 12. Strona Bloga korzysta z plików cookies, w tym Google Analytics. Użytkownik może zdecydować o akceptacji lub braku akceptacji plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji dostępnych jest w Polityce plików cookies.
 13. Administrator informuje, że możliwe są przerwy w dostępie do strony Bloga, spowodowane np. aktualizacją oprogramowania, naprawami, konserwacją lub wprowadzaniem ulepszeń Bloga lub jego elementów.
 14. Niedozwolone jest dostarczanie przez Gości Bloga treści o charakterze bezprawnym.
 15. W sprawach dotyczących usług świadczonych przez administratora w ramach Bloga, Gość Bloga może złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres , z dopiskiem „reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub pseudonim osoby zgłaszającej, jej dane kontaktowe oraz dokładny opis przyczyn reklamacji. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 16. Na adres e-mail wskazany w ust. 15 Goście Bloga mogą przesyłać również propozycje nowych tematów do wpisów na Blogu, własne uwagi lub propozycje ulepszeń.
 17. Administrator może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Jeżeli zmiany będą dotyczyć praw lub obowiązków użytkowników Bloga, zasad korzystania z Bloga lub innych istotnych kwestii, administrator każdorazowo poinformuje o planowanych zmianach i ich treści za pomocą osobnego wpisu na Blogu lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie.
 18. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu powinien trwale zaprzestać dalszego korzystania z Bloga przed wejściem zmian w życie. Dalsze korzystanie z Bloga po upływie okresu przejściowego będzie uznane za akceptację zmian Regulaminu.
 19. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.abcrodo.pl.