Szantaż „na RODO” wkrótce będzie karalny.

  

Dobre wieści dla przedsiębiorców!

W związku z wejściem w życie ustawy mającej na celu zapewnienie stosowania RODO, próby przymuszenia firmy do określonego działania pod groźbą uruchomienia postępowania w celu nałożenia kary pieniężnej z RODO, będą karalne.

Takie nieuczciwe praktyki pojawiły się jeszcze przed rozpoczęciem stosowania RODO w maju 2018 r. Najczęściej miały one formę wiadomości e-mail, w której nadawca informował o konieczności podjęcia określonych działań w związku z RODO. Jednocześnie sam proponował swoje usługi w tym zakresie, a w razie nieskorzystania z takiej oferty „nie do odrzucenia” zapowiadał zawiadomienie organu nadzorczego.

W celu ukrócenia takich prób szantażu „na RODO” w przyszłości nasz ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie stosownych zmian w Kodeksie karnym.

Od strony prawnej zmiany te polegają na rozszerzeniu definicji groźby bezprawnej z art. 115 KK. Dotychczas za bezprawną uznawano groźbę spowodowania postępowania karnego. Tymczasem postępowania prowadzone przez PUODO są postępowaniami administracyjnymi. W wyniku stwierdzonych naruszeń, organ może nałożyć administracyjna kara pieniężna, a nie grzywnę, którą może orzec tylko sąd karny.

Opisane wyżej praktyki będzie można kwalifikować jako groźbę karalną z art. 191 § 1 KK.

Zgodnie z tym przepisem, kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zgodnie z zasadą nulla poena sine lege (nie ma kary bez ustawy), do odpowiedzialności będą mogły zostać pociągnięte osoby, które będą próbowały zmusić do określonych zachowań, grożąc przy tym karą pieniężną z RODO, po dniu 4 maja 2019 r.

Warto dodać, że karalna nie będzie natomiast zapowiedź spowodowania postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jej celem będzie ochrona prawa naruszonego zachowaniem zagrożonym karą pieniężną z RODO.

Dodaj komentarz